bauhaus cliffhanger hahashmonaim str

Israel-Dokumentation > Arbeit