Hanfwand aus Hanfsteinen /// Inner wall out of hemp bricks

Italien-Fachwerk > Neubauten



Innenwand aus Hanfsteinen mit Kalk vermoertelt /// Inner hemp brick wall. Massonry mortar out of lime Bildquelle / copyright © marenkrings.com